d/o Canolfan Treftadaeth a Natur Llŷn, Llangwnnadl.

07464 052992 post@crwydro.co.uk

Beicio

Nid ardal i ruthro drwyddi yw Llŷn ac Eifionydd a pa ffordd well o fwynhau’r fro nag yn hamddenol ar gefn beic. Fyddwch chi byth ymhell o’r môr na’r mynyddoedd er mai bryniau ydynt mewn gwirionedd. Dilynwch y lonydd culion tawel, gyda’r cloddiau o bobtu yn llawn o flodau yn eu tymor – briallu, blodyn neidr, bysedd y cŵn, bwtsias y gôg, gwyddfid, brenhines y weirglodd. Er mai ardal gymharol ddi-goed ydyw cewch eich cysgodi gan ddrain gwynion a duon, eithin a banadl sydd yn tyfu ar y gwrychoedd. Yn Eifionydd mae’r griafolen gyda’i aeron oren yn amlwg iawn. Ynn, derw, llwyfen a masarn yw’r coed mwyaf.


Taith Mynydd Yr Ystum

Cychwyn a Gorffen: Canol pentref Aberdaron
Parcio: Canol pentref Aberdaron
Hyd y Daith: 30 Km – 19 milltir
Amser: 2 – 3 awr
Trafnidiaeth Gyhoeddus Agosaf: Rheilffordd: Pwllheli
O Ddrws i Ddrws : 01758 721777
Gwasanaethau agosaf ar gyfer beicwyr:
Beics Berno
Partiau a thrwsio – Llŷn Cycle Centre, Yr Ala, Pwllheli, 01758 612414.

Taith Mynydd Yr Ystum pdf

Ar ran gyntaf y daith, o Aberdaron ac ar hyd yr arfordir, byddwch yn dilyn Ffordd y Pererinion a redai o Glynnog Fawr i Ynys Enlli. Yn Eglwys Hywyn Sant mae dwy garreg fedd o’r 6ed Ganrif ac yn Y Gegin Fawr, sy’n gaffi poblogaidd, y gorffwysai’r pererinion cyn mentro ar draws y Swnt stormus. Mae hanes yn glynu yn dynn ym mhendraw Llŷn. Ewch heibio i gromlech, maen hir a ffatri arfau Oes y Cerrig, a bydd modd galw yn yr eglwys dawel a hardd yn Llangwnnadl – cyrchfan arall i’r seintiau.

Am fap a manylion y daith : Taith Mynydd Yr Ystum


Taith Garn Fadryn

Cychwyn a Gorffen: Canolfan Dwristiaeth Abersoch
Parcio: ger y Neuadd
Hyd y Daith: 43Km – 27 milltir
Amser: 3-4 awr
Trafnidiaeth Gyhoeddus Agosaf: Rheilffordd: Pwllheli
O Ddrws i Ddrws : 01758 721777
Gwasanaethau agosaf ar gyfer beicwyr:
Beics Berno
Partiau a thrwsio – Llŷn Cycle Centre, Yr Ala, Pwllheli, 01758 612414.

Taith Garn Fadryn pdf

Wrth ddringo o Abersoch i Fynytho fe welwch Garn Fadryn o’ch blaenau, ac ar y chwith bydd Porth Neigwl, Ynys Enlli a Mynydd y Rhiw. Yn y safle picnic yng nghysgod Y Foel Gron, Mynytho, cewch fwynhau golygfeydd ysblennydd dros Fae Ceredigion ac at fynyddoedd Meirionnydd. Mae’r Ynysoedd Tudwal yn gorwedd yn dawel yng nghanol prysurdeb Bae Abersoch.

Am fap a manylion y daith : Taith Garn Fadryn 


Taith Garn Boduan

Cychwyn a Gorffen: Y Groes, Nefyn
Parcio: Stryd y Plas, Nefyn
Hyd y Daith: 27 Km – 17 milltir
Amser: 2 – 3 awr
Trafnidiaeth Gyhoeddus Agosaf: Rheilffordd: Pwllheli
O Ddrws i Ddrws : 01758 721777
Gwasanaethau agosaf ar gyfer beicwyr:
Beics Berno
Partiau a thrwsio – Llŷn Cycle Centre, Yr Ala, Pwllheli. Ffon: 01758 612414.

Mae Nefyn yn dref arbennig a dderbyniodd er siarter gan y Tywysog Du ym 1355. Mae iddi hanes llawn rhamant. Bu yn enwog am ei phenwaig a gwelir y tri phennog ar arfbais y dref. Ceir Amgueddfa Forwrol yn yr hen eglwys. Wrth ddringo’r allt i fyny at Fynydd Nefyn edrychwch yn ôl ar yr olygfa ysblennydd o Faeau Nefyn a Phorthdinllaen. Bu’r ddau fae yn enwog am adeiladu llongau ac yn borthladdoedd llongau hwyliau prysur. Tri chopa’r Eifl sydd i’w gweld ar y chwith.

Am fap a manylion y daith: Taith Garn Boduan


Taith Garn Bentyrch

Cychwyn a Gorffen: Maes Parcio gyferbyn a Madryn Arms, Chwilog
Parcio: Gyferbyn a Madryn Arms, Chwilog
Hyd y Daith: 22 Km – 14 milltir
Amser: 2-2½awr
Trafnidiaeth Gyhoeddus Agosaf: Rheilffordd: Pwllheli
O Ddrws i Ddrws : 01758 721777
Gwasanaethau agosaf ar gyfer beicwyr:
Beics Berno
Partiau a thrwsio – Llŷn Cycle Centre, Yr Ala, Pwllheli. Ffon: 01758 612414.

Dyma daith hamddenol gyda’r ffordd yn bur wastad trwy ganol Eifionydd, ‘y tawel gwmwd hwn’.
Un o nodweddion enwocaf yr ardal ydi’r Lôn Goed sy’n ymestyn i’r gogledd o Afonwen yng nghyffiniau Chwilog hyd at ardal Brynengan ar lethrau Mynydd Cennin. Plannwyd ei choed derw a ffawydd yn nechrau’r G19 i wasanaethu ffermydd stad Talhenbont, a phery hyd heddiw yn daith gerdded ddifyr.
Ger fferm Betws Fawr byddwch yn croesi’r Lôn Goed am y tro cyntaf ac yn ymuno a Lôn Las Cymru (Taith 8) cyn i honno wahanu ac ymuno yn y man a Lôn Eifion.


Sustrans a’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Mae Penrhyn Llŷn yn ffurfio rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, dros 14,00 miltir o lwybrau cerdded a beicio di-draffig, lonydd tawel ac adrannau ar y ffordd ledled y DU. Cydlynir y Rhwydwaith gan Sustrans, yr elusen sy’n galluogi pobl i deithio ar droed, beic neu drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer rhagor o’r siwrneiau a wnawn bob dydd. Mae gwaith Sustrans yn ei gwneud hi’n bosibl i bobl ddewis siwrneiau iachach, glanach a rhatach gyda gwell lleoedd a gofodau i symud drwyddynt abyw ynddynt.